Regulamin e-Sklepu

§ Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu określone poniżej definicje otrzymują następujące znaczenie:

 1. Abonent — Klient wnioskujący o zawarcie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych od chwili jej podpisania.

 2. Dział Obsługi Klienta (DOK) — jednostka organizacyjna upoważnione do obsługi Klienta lub Abonenta, w szczególności do udzielania informacji dotyczących warunków świadczenia Usług, wykonywania Umowy oraz informacji o Ofertach i Promocjach, a także rozpatrywania reklamacji i obsługi serwisowej Abonenta; aktualny adres DOK znajduje się na Stronie Internetowej.

 3. Formularz Zamówienia — oświadczenie woli Klienta wnioskującego o zawarcie umowy wyrażające wolę zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych złożone za pośrednictwem Strony internetowej.

 4. Klient wnioskujący o zawarcie umowy (w skrócie Klient) — konsument lub podmiot gospodarczy mogące być stroną umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z Next Mobile, którzy złożyli Formularz Zamówienia lub zawarli umowę, w sposób wskazany w Regulaminie zawierania umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.

 5. Partner — - podmiot współpracujący na postawie zawartej umowy z Next Mobile, między innymi w zakresie zawieraniu umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych.

 6. Regulamin — niniejszy Regulamin.

 7. Strona internetowa — - ilekroć jest mowa o Stronie internetowej rozumie się przez to stronę internetową Next Mobile www.nextmobile.pl lub Partnera.

 8. Umowa — umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawierana pomiędzy Next Mobile a Abonentem, na podstawie której Next Mobile świadczy na rzecz Abonenta Usługi.

§ Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa procedurę stosowaną przez Next Mobile sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy zawieraniu umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych za pośrednictwem Sklepu Internetowego, składania i rozpatrywania reklamacji, uprawnienia do odstąpienia od Umowy, rozstrzygania sporów oraz ochrony danych osobowych.

§ Zawarcie umowy
 1. Next Mobile dołoży wszelkich starań, by korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe za pomocą popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych oraz rodzajów połączeń internetowych.

 2. Jednakże, aby skorzystać ze Sklepu Internetowego oraz złożyć zamówienie niezbędny jest dostęp do sieci Internet z przeglądarką internetową Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, a także aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

 3. Szczegółowe informacje dotyczące zawierania umowy przez Klienta przy pomocy Formularza Zamówienia dostępne są w § 2 Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych, zamieszczonego na Stronie Internetowej.

 4. Wnioskując o zawarcie Umowy poprzez Formularz Zamówienia, konsument rząda rozpoczęcia świadczenia usług telekomunikacyjnych przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, a Next Mobile rozpocznie świadczenie usług telekomunikacyjnych przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy, przy czym nadal konsument zachowuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, jednakże stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.) w razie odstąpienia od umowy konsument zobowiązany będzie do zapłaty za usługi świadczone przez Next Mobile do chwili, w której poinformował Next Mobile o odstąpieniu od umowy.

§ Postępowanie reklamacyjne

Informacje dotyczące postępowania reklamacyjnego dostępne są dla Abonenta w § 19 Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych, zamieszczonego na Stronie Internetowej.

§ Odstąpienie od umowy

Informacje dotyczące możliwości odstąpienia od Umowy oraz pozostałych praw przysługujących Abonentowi dostępne są dla Abonenta w § 20 Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych, zamieszczonego na Stronie Internetowej.

§ Ochrona danych osobowych

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych Abonentów dostępne są w § 15 Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych, zamieszczonego na Stronie Internetowej.

§ Postanowienia końcowe
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2019r.

 2. Informacje o usługach znajdujące się na Stronie Internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnej.

 3. W celu uzyskania dodatkowych informacji Abonent może kontaktować się bezpośrednio z Działem Obsługi Klienta.

 4. Regulamin podany jest do publicznej wiadomości na Stronie Internetowej, udostępniany jest za pośrednictwem DOK oraz na każde żądanie Abonenta, a także wraz z Umową.

 5. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (tekst jednolity: Dz.U.2017.459) oraz Prawa Telekomunikacyjnego.